وزارت اموزش و پرورش اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منطقه بزمان :: اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم هفته اینده اول هفته اتیب شنبه ۱۷ تیرماه اعلام می گردد
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» تازه ها

نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد


امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


اقای هد دن اشنا


باشروع امتحانات پایه دوازدهم از ۲۸ مرداد الان کم کم به پایانی ان نزدیک می شویم و نتایج اولیه دودوومیه بصورت الکترونیکی استانی و کشوری تحصیح میگردد و نمرات بصورت خودکار به سامانه نهایی ارسال می گردد و حوزه تحصیح تیک و به منطقه اعلام و مدیران مدارس ثبت اعتراضات» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » ابطال ثبت نام دانش اموزان


اگر  دانش اموزانی از سال قبل داریدکه امسال بنا به دلایلی ترک تحصیل کرده اند وقصد ادامه تحصیل ندارند باید ابطال ثبت نام کردند این افراد به طور اتوماتیک به پایه بالا رفته اند چون تا این لحظه دفتر امار مدارس تهیه نشده است بس بهترین کار برای این افراد ابطال ثبت نام است ابتدا از منوی مدیریت کلاس بندی به کلای

» جزئیات

 
 
 » شنبه هفدهم تیرماه هفته اتی اینده نتایج نهایی پایه دوازدهم اعلام می گردد


23میلیون برگ امتحان نهایی تحصیح شده است نتایج ابتدایهفته اتی شنبهمنتشر میشود ریس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام اموزش و پرورشاز اعلام نتایج در ازمون نهاییپایه دوازدهمدر ابتدایهفته اینده خبر دادریس مرکز سنجشدر باره تحصیح اوراقامتحان نهاییو اعلام نمراتاظهار داشتبا همت همگاران گرامیکار تحصیح الکترونیکیحدود ۲۳ میلیونپاسخ برگدانش اموزان پایان یافتوی تاکید کردهانشاللهابتدای هفته ایندهنتایج دانش اموزان اعلام میشودامتحانات نهایی خرداد پایه دوازدهم شاخه نظری امسال از ۳۱ اردی بهشت ماه اغاز تا ۲۵ خرداد ادامه داشتامسال برگه های امتحانی به روش الکترونیکی تحصیح شده است روش  در روش تحصیح الکترونیکی پاسخ برکه ها بدون مشخصات دانش اموزانتوسط دو مصحح بصورت کامل مستقل تحصیح میشوند و هویت پاسخ دهندگان برای مصححان قابلشناخته نیستپاز ثبت نمراتتوسط مصححاناول و دوم اگر اختلافنتیجه کمتراز یک نمره باشدسامانه بصورت خودکارکمیانگین نمراتاعلام میشود توسط تحصیح اول ودوم با کرد کردنبه نفع شرکت کنندکانروی به بالابه عنوات نمرهاگر بیش از یک باشدنمذه باشد

» جزئیات

 
 
 » شنبه هفدهم تیرماه هفته اتی اینده نتایج نهایی پایه دوازدهم اعلام می گردد


23میلیون برگ امتحان نهایی تحصیح شده است نتایج ابتدایهفته اتی شنبهمنتشر میشود ریس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام اموزش و پرورشاز اعلام نتایج در ازمون نهاییپایه دوازدهمدر ابتدایهفته اینده خبر دادریس مرکز سنجشدر باره تحصیح اوراقامتحان نهاییو اعلام نمراتاظهار داشتبا همت همگاران گرامیکار تحصیح الکترونیکیحدود ۲۳ میلیونپاسخ برگدانش اموزان پایان یافتوی تاکید کردهانشاللهابتدای هفته ایندهنتایج دانش اموزان اعلام میشودامتحانات نهایی خرداد پایه دوازدهم شاخه نظری امسال از ۳۱ اردی بهشت ماه اغاز تا ۲۵ خرداد ادامه داشتامسال برگه های امتحانی به روش الکترونیکی تحصیح شده است روش  در روش تحصیح الکترونیکی پاسخ برکه ها بدون مشخصات دانش اموزانتوسط دو مصحح بصورت کامل مستقل تحصیح میشوند و هویت پاسخ دهندگان برای مصححان قابلشناخته نیستپاز ثبت نمراتتوسط مصححاناول و دوم اگر اختلافنتیجه کمتراز یک نمره باشدسامانه بصورت خودکارکمیانگین نمراتاعلام میشود توسط تحصیح اول ودوم با کرد کردنبه نفع شرکت کنندکانروی به بالابه عنوات نمرهاگر بیش از یک باشدنمذه باشد

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهنقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
نقل و انتقال دانش اموز از یک مدرسه به مدرسه به دیگر از مدرسه مبدا به مدرسه مقصد
امسال پایه های دهم و یازدهم دروس شان بصورت نهایی سراسر کشور برگزار میشود باید در سامانه ساهت مدرسه انتقال داده شود در بهمن نماه مثل پایه دوازدهم به سامانه ساهت ارسال به خاطر کنکوردرخواست حذف امتحانات نهایی دی ماه از سال اینده توسط سنجش و ارزشیابی اموزش وپرورش بزمان


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.